ακολουθήστε τον ΠΣΛ στα social media:  

Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΟΕΕ-ΕΕΕ)

Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία Επικοινωνία (ΟΕΕ-ΕΕΕ)

Everyone deserves a voice

Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος στην επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία “Everyone deserves a voice” είναι μία ομάδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) που προωθεί επιστημονικά θέματα που αφορούν τον τομέα της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, η ομάδα ασχολείται με την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού καθώς και επαγγελματιών (παιδαγωγών, γιατρών, θεραπευτών) σε σχέση με τα δικαιώματα των ανθρώπων με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Τέλος έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με το πως η ΕΕΕ μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας.